Gobernashon

Konseho Insular ke mínimo sosial ankrá den akuerdo di gobernashon Hulanda

Elvis Tjin Asjoe (MPB) a tuma inisiativa pa e moshon. Photo: MPB

Kralendijk- Konseho Insular di Entidat Públiko Boneiru kier pa pone den e akuerdo di gobernashon nobo di e gobièrnu nobo ku ta bai forma na Hulanda, ku ta bai stipulá mas pronto posibel un mínimo sosial pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba, a base di e gastunan real i nesesario di kosto di bida.

En espera di e proseso di tomo di desishon i implementashon mester duna siudadanonan ku tin mester di esei, un kompensashon karibense, ku kua nan por proveé den e kostonan di eksistensia. Esei ta e esensia di un moshon, ku riba inisiativa di Elvis Tjin Asjoe, lider di frakshon di Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), Konseho a aseptá unánime. Lo pone e moshon, kompañá di un yamada urgente, pa medio di un karta na konosementu di e formadó i e lidernan di frakshon ku ta trahando riba un akuerdo di gobernashon nobo.

Aktitut hulandes

E moshon ta kritiká e aktitut di Hulanda pa ku e poblashon di Hulanda Karibense. A base di e Deklarashon Universal di Derechonan Humano kada individuo tin derechi riba un nivel di bida, ku ta sufisiente haltu pa salú i bienestar di su mes i su famia i riba previshonnan den kaso di desempleo, malesa, invalides òf otro falta di medionan di eksistensia. Banda di esei gobièrnu hulandes, a base di Konstitushon hulandes, ta responsabel pa siguridat di eksistensia di su poblashon i hulandesnan ku no por proveé den nan eksistensia, i ku nan tin derechi riba asistensia di parti di gobièrnu.

Na 2017 e Komité pa Derechinan Ekonómiko, Sosial i Kultural di Nashonnan Uní a mustra Hulanda riba su obligashon relashoná ku e Tratado Internashonal pa derechinan ekonómiko, sosial i kultural i a bisa ku mester sòru pa tur habitante di Hulanda tin protekshon total i ta gosa di derechinan ekonómiko i sosial.

Violashon di e obligashon di kuido

Tòg gobièrnu hulandes a stipulá un mínimo sosial solamente pa e parti oropeo di Hulanda ku sumanan basá riba e gastunan nesesario di kosto di bida pa diferente kas di famia, ku ta fungi komo base pa suèldu mínimo i benefisio sosial.

Hulanda sinembargo no ta stipulá un mínimo sosial pa Bonaire, Sint Eustatius i Saba basá riba e gastunan nesesario di kosto di bida. E argumento pa no stipulá un mínimo sosial pa miedu di su efekto di atrakshon i pa medio ku e relashon di kompetensia lo daña no tin sentido, segun e moshon. Esei hamas por ta argumento pa priva siudadanonan di derechinan fundamental riba siguridat di eksistensia i di tin un bida humano.

Hulanda ta apliká di e forma akí un diferensiashon sin argumento konvisente entre di un banda e parti oropeo di Hulanda i di otro banda Bonaire, Sint Eustatius en Saba den e parti karibense di Hulanda. Pa e motibu ei un gran parti di e poblashon di e tres islanan ta biba bou di e márgen di pobresa i no ta eksperensiá un nivel di biba adekuado. Asina Hulanda ta violá e obligashon di kuido ku imponé pa lei i trato desde 10 di òktober 2010 kaba.

Mehorashon marginal

No opstante ku gobièrnu hulandes a laga hasi investigashon di e kosto di bida riba e islanan, no ta tradusí e resultadonan di esei den stipulashon di un mínimo sosial, basá riba e gastunan nesesario di kosto di bida. Na su lugá ta deskribí asina yamá ‘ijkpunten’, ku e suèldu- i benefisionan sosial mester krese i alkansá. Esei te ku awor no a òf masha marginal a kondusí na mehorashon di e posishon di entrada i forsa di kompra di e poblashon di e islanan.Asina Hulanda konsientemente ta mantené pa añanan kaba un trato desigual entre e poblashon na Hulanda oropeo i e poblashon di e parti karibense.Mínimo sosialKomo ku Konseho Insular no ta ferwagt ku e aktual gabinete demisionario ta bai kambia su maneho relashoná ku introdukshon di un mínimo sosial pa Hulanda Karibense mas, ta pidi e gobièrnu nobo ku ta bai forma pa mas pronto posibel eliminá e trato desigual di su siudadanonan na Hulanda Karibense i pa tòg introdusí un mínimo sosial basá riba kosto di bida real.

Deel dit artikel
Rocargo
Rocargo
Rocargo
Rocargo